Δημιουργία μητρώου αποκλειστικών νοσοκόμων

06-02-2018:

Κατάρτιση Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων έτους 2018, που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στις Ιδιωτικές Κλινικές που εμπίπτουν στα γεωγραφικά όριά της.


25-10-17:

Ανακοίνωση: Εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων έτους 2018 της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


27-01-17:

Κατάρτιση Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων έτους 2017, που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στις Ιδιωτικές Κλινικές που εμπίπτουν στα γεωγραφικά όριά της.


27-10-16:

Ανακοίνωση: Εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


15-01-16:

Κατάρτιση Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων έτους 2016, που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στις Ιδιωτικές Κλινικές που εμπίπτουν στα γεωγραφικά όριά της.


04-06-13:

Δημιουργία Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Για τη δημιουργία του Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων, στη Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατά την πρώτη εφαρμογή της αριθμ.Υ4α/οικ.37804/2013 (ΦΕΚ 1023/25.04.2013 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ:ΒΕΝΓΘ-ΡΚ6) "Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους", οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για εγγραφή, έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013. Για το σχετικό υλικό πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

 

Ανακοίνωση προσλήψης επικουρικού προσωπικού


22-03-17:

Αναμορφωμένοι πίνακες επικουρικού προσωπικού για τον κλάδο ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου (Κωδ.302).


22-02-17:

Αναμορφωμένοι πίνακες επικουρικού προσωπικού για τους κλάδους ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας (Κωδ.202) και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (Κωδ.309).


11-05-2017:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ στο ΠΕΔΥ-ΚΥΑΤ ΕΥΟΣΜΟΥ. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι: 19-05-17.


25-10-16:

Ορθή Επανάληψη - Πίνακας προσληπτέων επικουρικού κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ.305).


24-10-16:

Αναμορφωμένοι Πίνακες Επικουρικού Προσωπικού ΠΕ Ακτινοφυσικών (ΚΩΔ.101) και ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (ΚΩΔ.205).


24-10-16:

2.Πίνακες Προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού Ανά Φορέα Πρόσληψης.


20-10-16:

1.Πίνακες Προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού Ανά Φορέα Πρόσληψης.


05-09-2016:

Ανακοίνωση: Πίνακες Κατάταξης Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας, ανά κλάδο/ειδικότητα. Αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης από 06-09-2016 έως 12-09-2016.


25-08-2016:

Ανακοίνωση: Πίνακες Κατάταξης Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας, ανά κλάδο/ειδικότητα. Αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης από 26-08-2016 έως 02-09-2016.


03-08-2016:

3η Ανάρτηση πινάκων καταγραφής στοιχείων υποψηφίων επικουρικού προσωπικού.

Πίνακες καταγραφής στοιχείων υποψηφίων επικουρικού προσωπικού για τους κλάδους:


26-07-2016:

2η Ανάρτηση  πινάκων καταγραφής στοιχείων υποψηφίων επικουρικού προσωπικού. (Ορθή Επανάληψη)

Πίνακες καταγραφής στοιχείων υποψηφίων επικουρικού προσωπικού για τους κλάδους:

Πίνακες αποκλειομένων για τους κλάδους:


19-07-2016:

Ανάρτηση  πινάκων καταγραφής στοιχείων υποψηφίων επικουρικού προσωπικού.

Πίνακες καταγραφής στοιχείων υποψηφίων επικουρικού προσωπικού για τους κλάδους:


01-04-2016:

Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην κατάρτιση καταλόγων Επικουρικού προσωπικού, για την πρόσληψη σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αρμοδιότητας Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας.