Προμήθειες Μονάδων Υγείας


02-10-2020:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού υλικού ως μέσων ατομικής προστασίας για την μη διάδοση του κορονωϊού COVID-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (τη χαμηλότερη τιμή), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. <<Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ>> - Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).      


04-09-2020:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) - CPV: 33140000-3, 33631600-8 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών: 11-09-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ. Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 11-09-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μμ. 


29-05-2019:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για εργασίες διαμόρφωσης και ανακατασκευής του WC ΑμεΑ του Κέντρου Υγείας Βέροιας, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 07-06-2019 και ώρα 14:00μμ.