Οικονομική Διαχείριση Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Καθορισμός ποσοστού παρακράτησης υπέρ του ΕΛΚΕΑ σε 15% επί του συνολικού Προϋπολογισμού του κάθε έργου που χρηματοδοτείται μέσω του ΕΛΚΕΑ της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) από οποιονδήποτε πόρο.


1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Α'


2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Β'