Επικουρικοί Ιατροί της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας (Διοίκηση 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη – 3ος όροφος),  είτε

  1. αυτοπροσώπως, είτε
  2. μέσω εξουσιοδοτημένου πληρεξουσίου, (η αίτηση και οι δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να είναι θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής των αιτούντων), είτε
  3. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς.(η αίτηση και οι δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις, σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να είναι θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής των αιτούντων) σε κλειστό φάκελο στην ταχυδρομική διεύθυνση Διοίκηση 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «Αίτηση και δικαιολογητικά για την ένταξη στην λίστα των Επικουρικών Ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας»

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι ενδιαφερόμενοι/ες ιατροί, που υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώρηση τους στον κατάλογο , είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την συμπλήρωση των αιτήσεων και την ορθότητα των δικαιολογητικών που επισυνάπτουν, και με ατομική τους ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, συμπληρώνουν τις δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι ενδιαφερόμενοι/ες είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση και τις δύο υπεύθυνες δηλώσεις, την ίδια ημέρα που η αίτηση παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η υπηρεσία μας δεν θα δέχεται εκ των υστέρων συνοδευτικά δικαιολογητικά. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν καταχωρούνται στον κατάλογο και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους/ες.  

Πριν την υποβολή των αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. Α2α/οικ.24317/30.03.2016 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1005/τ.Β’/12.04.2016. (πατήστε εδώ)

 

Ενημέρωση 12-05-2016 : Οι ενδιαφερόμενοι/ες ιατροί είναι υποχρεωμένοι, στην Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα ΙΙΙ) που καταθέτουν σχετικά με την επιλογή τοποθέτησης, να δηλώνουν οπωσδήποτε ΔΥΟ ΝΟΜΟΥΣ της 3ης Υ.ΠΕ. με τη σειρά προτίμησης που επιθυμούν. Η επιλογή συγκεκριμένων Νοσοκομείων/Κέντρων Υγείας/Μονάδων Υγείας του Νομού, είναι προαιρετική.

 

Ενημέρωση 21-02-2017:

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σχετικά με την εγγραφή στον κατάλογο, ιατρών που βρίσκονται σε παράταση θητείας

Δικαίωμα έγγραφης έχουν μόνο:

  • Οι ειδικευόμενοι ιατροί σε παράταση και κατέχουν άδεια χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα.

Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής:

  • οι ιατροί σε παράταση εξειδίκευσης 
  • οι αγροτικοί ιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας
  • οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας

-


Ενημέρωση 11-12-2019:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ σε Νοσοκομεία της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.


Ενημέρωση 16-05-2019:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας. 


Ενημέρωση 25-02-2019:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ σε Νοσοκομεία της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.


Ενημέρωση 07-02-2019:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  σε Κέντρα Υγείας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.


ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16-03-2020:

Σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών για την λίστα των Επικουρικών Ιατρών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.