Οικονομική Διαχείριση Συμβουλευτικών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

  1. Προϋποθέσεις για την οικονομική διαχείριση αμοιβών Συμβουλευτικών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων.
  2. Αίτηση χορήγησης άδειας συμμετοχής ή εκπαιδευτικής άδειας για τη συμμετοχή σε Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
  3. Έντυπο 1: Αίτηση Αποδοχής Διαχείρισης Αμοιβής για Συμμετοχή σε Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
  4. Έντυπο 2: Προϋπολογισμός Αμοιβής για Συμμετοχή σε Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
  5. Έντυπο 3: Σύμβαση Οικονομικής Διαχείρισης Αμοιβής για Συμμετοχή σε Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
  6. Έντυπο 4: Υπεύθυνη Δήλωση Ιατρών περί τήρησης ορίου αποδοχών και πολυαπασχόλησης.
  7. Έντυπο 5: Υπεύθυνη Δήλωση των λοιπών Επαγγελματιών Υγείας περί τήρησης ορίου αποδοχών και πολυαπασχόλησης.
  8. Έντυπο 6: Εντολή Πληρωμής Αμοιβής για Συμμετοχή σε Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.