Οικονομική Διαχείριση Κλινικών Μελετών

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΔΥΓ3(α)/οικ.18910/19-02-2013(ΦΕΚ Β 390/21-02-2013) ΚΥΑ

Θέματα που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των κλινικών μελετών μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 18910/2013 (ΦΕΚ Β΄ 390/21-2-2013) Κοινής Υπουργικής Απόφασης

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΔΥΓ3(α)/οικ.18910/19-02-2013(ΦΕΚ Β 390/21-02-2013) ΚΥΑ

Καθορισμός ποσοστού παρακράτησης υπέρ του ΕΛΚΕΑ σε 15% επί του συνολικού Προϋπολογισμού του κάθε έργου που χρηματοδοτείται μέσω του ΕΛΚΕΑ της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) από οποιονδήποτε πόρο.