Πίνακες Κατάταξης Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού

14-09-2021:

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» όπως τροποποιήθηκε υπό στοιχεία και  ισχύει με την αριθμ. Γ4β/39470/23-6-20 ( Β΄2596) όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με  την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 75357/25-11-20 (Β’ 5227) , όπως τροποποιήθηκε με την Γ4β/Γ.Π.οικ. 10394/17-02-2021 (Β’ 698), οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημερών,  από τις 14-09-2021.


03-08-2021:


17-06-2021:


12-05-2021:

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» όπως τροποποιήθηκε υπό στοιχεία και  ισχύει με την αριθμ. Γ4β/39470/23-6-20 ( Β΄2596) όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με  την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 75357/25-11-20 (Β’ 5227) , όπως τροποποιήθηκε με την Γ4β/Γ.Π.οικ. 10394/17-02-2021 (Β’ 698), οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημερών,  από τις 12-05-2021 έως 27-05-2021.


16-04-2021:


18-03-2021:

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» όπως τροποποιήθηκε υπό στοιχεία και  ισχύει με την αριθμ. Γ4β/39470/23-6-20 ( Β΄2596) όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με  την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 75357/25-11-20 (Β’ 5227) , όπως τροποποιήθηκε με την Γ4β/Γ.Π.οικ. 10394/17-02-2021 (Β’ 698), οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημερών  από τις 19-03-2021.

Επισυνάπτεται πρότυπο ένστασης: Πρότυπο ένστασης


ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΤΕ ΣΤΟ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .