Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων, ανά ειδικότητα και ανά θέση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ,

 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Πίνακα Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων,  Μοριοδότησης και Κατάταξης, ανά Ειδικότητα και ανά Θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας όπως αυτές εγκρίθηκαν: 

i) με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07.02.2020 (5η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

ii) με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 42951/13.07.2020 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

iii) με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 54849/21.09.2020 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

iv) με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των παρακάτω πινάκων.

Εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του εκάστοτε Πίνακα Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων, αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφοράς ή προσκομίζεται αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, έγγραφη ένστασησυνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 Μαβίλη 11   – Τ.Κ. 546 30 Θεσσαλονίκη

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από τη χρονική σήμανση της συστημένης επιστολής ή από τον αριθμό πρωτοκόλλου σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παράδοσης.   Η αίτηση παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα και τα στοιχεία του παραλήπτη (Προς το Συμβούλιο Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας) και την ένδειξη «Ένσταση για το Συμβούλιο ειδικότητας …………………….».


13-05-2021:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα της ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.05.2021

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 18.05.2021


23-04-2021:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα της ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.04.2021

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 28.04.2021


22-04-2021:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.04.2021

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.04.2021


20-04-2021:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα της Χειρουργικής.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.04.2021

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 25.04.2021


19-04-2021:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα της Ακτινολογίας.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.04.2021

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.04.2021


14-04-2021:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα της Παιδιατρικής για θέσεις Κέντρων Υγείας.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.04.2021

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 19.04.2021


12-04-2021:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.04.2021

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.04.2021


09-04-2021:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για θέσεις Κέντρων Υγείας.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.04.2021

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 16.04.2021 (Παράταση προθεσμίας υποβολής ένστασης λόγω τεχνικού προβλήματος στον ιστότοπο της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας)


06-04-2021:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα της ΜΕΘ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.04.2021

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 11.04.2021


27-11-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ - (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.11.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 01.12.2020


20-11-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.11.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.11.2020


10-11-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.11.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 12.11.2020


09-11-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.11.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 11.11.2020


05-11-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΜΕΘ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.11.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09.11.2020


05-11-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.11.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09.11.2020


04-11-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.11.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 06.11.2020


03-11-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.11.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 05.11.2020


02-11-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.11.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 04.11.2020


22-10-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.10.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.10.2020


22-10-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.10.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.10.2020


15-10-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.10.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 19.10.2020


13-10-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.10.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 15.10.2020


08-09-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./ 42951/13.07.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.09.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 15.09.2020


26-08-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./ 42951/13.07.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.08.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.09.2020


18-08-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων για την ειδικότητα ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.08.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 25.08.2020


10-07-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.07.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.07.2020


06-07-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.07.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 13.07.2020


06-07-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.07.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 13.07.2020


06-07-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.07.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 13.07.2020


30-06-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.06.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 07.07.2020


30-06-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.06.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 07.07.2020


22-06-2020: 

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.06.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 29.06.2020


22-06-2020: 

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.06.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 29.06.2020


18-06-2020: 

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ μετά από ανάκληση.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.06.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 25.06.2020


18-06-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.06.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως:25.06.2020


17-06-2020: 

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.06.2020 

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως:24.06.2020


17-06-2020: 

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.06.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως:24.06.2020


17-06-2020: 

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.06.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως:24.06.2020


16-06-2020: 

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.06.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως:23.06.2020


05-06-2020: 

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων για την ειδικότητα ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.06.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως:12.06.2020


02-06-2020: 

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Επιλαχόντων Υποψηφίων για την ειδικότητα ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.06.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09.06.2020


27-05-2020: 

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.05.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 03.06.2020


21-05-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.05.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 28.05.2020


20-05-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.05.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.05.2020


 

19-05-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.05.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 26.05.2020


13-05-2020:  

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.05.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 20.05.2020


12-05-2020: 

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα της ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.05.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 19.05.2020


11-05-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα της ΜΕΘ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.05.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 18.05.2020


11-05-2020: 

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα της ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.05.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 18.05.2020


06-05-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.05.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 13.05.2020


06-05-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα της ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.05.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 13.05.2020


05-05-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα της ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.05.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 12.05.2020


05-05-2020:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα της ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./8252/07.02.2020).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.05.2020

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 12.05.2020