Πανδημία της νόσου Covid-19


14-08-2021:

Οδηγός για την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων εξαίρεσης από τον εμβολιασμό έναντι της Covid-19.


20-10-2021:

Οδηγός για την υποβολή αιτήσεων από εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα και λοιπά πρόσωπα του αρθρου 1 της υπ.αριθμ. δ1Α/γ.π.ΟΙΚ. 64232 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4766/16.10.2021) για απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό Covid-19 έναντι αντιτίμου λόγω μη δυνατότητας εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους.


20-10-2021:

Οδηγός για την υποβολή αιτήσεων από προσωπικό του Δημόσιου Τομέα για απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό Covid-19 έναντι αντιτίμου λόγω μη δυνατότητας εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους.


20-10-2021:

Οδηγός για την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό έναντι της Covid-19 για φοιτητές- σπουδαστές σχολών υγείας.


02-11-2021:

Οδηγός για την υποβολή αιτήσεων εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 από τα πρόσωπα της παραγράφου 1α του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 (Νεοεισερχόμενοι φιλοξενούμενοι/ ωφελούμενοι) και την ακολουθούμενη διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων από την αρμόδια Επιτροπή, ο οποίος τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67614 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5026/Β΄/29.10.2021). (Νέος Τροποποιημένος Οδηγός)