Μενού

A A A

24-06-2022:

Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου ανίχνευσης του SARS υγειονομικών υπαλλήλων.


13-01-2022:

Υπ.αριθμ. οικ.989 ΚΥΑ (ΦΕΚ 46/ Β΄/12.01.2022), με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.81185/27.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238)” (Β’ 6324)».


13-01-2022:

Νέος Οδηγός για την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό έναντι της COVID-19 για τα φυσικά πρόσωπα άνω των 60 ετών (φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η. 12.1961) αιτημάτων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό- τροποποίηση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ.αριθμ. οικ.989 ΚΥΑ (ΦΕΚ  46/ Β΄/12.01.2022).


03-01-2022:

Υπ. αριθμ.ΓΠ. οικ.81185/27.12.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 6324/Β΄/30.12.2021) «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238)».


03-01-2022:

Υπ.αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67614/29.10.2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5026/Β΄/29.10.2021) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 υπουργικής απόφασης “Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού (Β’ 3794)”».


03-01-2022:

Υπ.αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3794)  «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού».


03-01-2022:

Υπόδειγμα αίτησης εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό έναντι της COVID-19 για τα φυσικά πρόσωπα άνω των 60 ετών.


14-08-2021:

Οδηγός για την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων εξαίρεσης από τον εμβολιασμό έναντι της Covid-19.


20-10-2021:

Οδηγός για την υποβολή αιτήσεων από εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα και λοιπά πρόσωπα του αρθρου 1 της υπ.αριθμ. δ1Α/γ.π.ΟΙΚ. 64232 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4766/16.10.2021) για απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό Covid-19 έναντι αντιτίμου λόγω μη δυνατότητας εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους.


20-10-2021:

Οδηγός για την υποβολή αιτήσεων από προσωπικό του Δημόσιου Τομέα για απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό Covid-19 έναντι αντιτίμου λόγω μη δυνατότητας εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους.


20-10-2021:

Οδηγός για την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό έναντι της Covid-19 για φοιτητές- σπουδαστές σχολών υγείας.


02-11-2021:

Οδηγός για την υποβολή αιτήσεων εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 από τα πρόσωπα της παραγράφου 1α του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 (Νεοεισερχόμενοι φιλοξενούμενοι/ ωφελούμενοι) και την ακολουθούμενη διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων από την αρμόδια Επιτροπή, ο οποίος τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67614 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5026/Β΄/29.10.2021). (Νέος Τροποποιημένος Οδηγός)