Μενού

A A AΣυνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 3ης ΥΠΕ

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021–2027»

Κωδ. ΟΠΣ: 6003922

Διάρκεια: 01/2022 – 12/2025

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 20.012.357,14 €

Συνολική Δημόσια Δαπάνη Υποέργου 1: 13.909.872,34€

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 8.405.190,00 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Υποέργου 1: 5.842.146,38 €

Δικαιούχος/Επικεφαλής Εταίρος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

ΣυνΔικαιούχος/Εταίρος: : 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας

Η πράξη αφορά στη συνέχιση της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας των 17 Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» της ΠΠ 2021-2027 με συγχρηματοδότηση  από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου ESO4.11 «Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες». Ειδικότερα, συγχρηματοδοτείται η συνέχιση της λειτουργίας 14 ΤΟΜΥ μέχρι 31/12/2024 και 3 ΤΟΜΥ μέχρι 31/12/2025.

Σκοπός: Η ενίσχυση υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με την δωρεάν και χωρίς καμιά διάκριση παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε άτομα, οικογένειες και κοινότητα.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η λειτουργία των ΤΟΜΥ για την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ στον ωφελούμενο πληθυσμό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 4461/2017, 4486/2017, 4931/2022 και στις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και στα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 91986/09-10-2023 ΚΥΑ “Διαδικασία - Πλαίσιο Εφαρμογής της δράσης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των Περιφερειών του ΕΣΠΑ 2021-2027” και τους όρους της Απόφασης ένταξης. Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017, όπως ισχύει, καθορίζει ζητήματα λειτουργίας των ΤΟΜΥ, στελέχωσης, τις παρεχόμενες υπηρεσίες ΠΦΥ σε άτομα, οικογένειες, στην κοινότητα, δράσεις στην κοινότητα.Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 3ης ΥΠΕ

στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021–2027»

Κωδ. ΟΠΣ: 6005110

Διάρκεια: 01/2024 – 12/2024

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 855.540,00 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 359.326,80 €

Δικαιούχος/Επικεφαλής Εταίρος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

ΣυνΔικαιούχος/Εταίρος: : 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας

Η πράξη αφορά στη συνέχιση της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας των 3 Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της ΠΠ 2021-2027 με συγχρηματοδότηση  από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου ESO4.11 «Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες». Ειδικότερα, συγχρηματοδοτείται η συνέχιση της λειτουργίας 3 ΤΟΜΥ μέχρι 31/12/2024.

Σκοπός: Η ενίσχυση υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με την δωρεάν και χωρίς καμιά διάκριση παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε άτομα, οικογένειες και κοινότητα.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η λειτουργία των ΤΟΜΥ για την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ στον ωφελούμενο πληθυσμό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 4461/2017, 4486/2017, 4931/2022 και στις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και στα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 91986/09-10-2023 ΚΥΑ “Διαδικασία - Πλαίσιο Εφαρμογής της δράσης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των Περιφερειών του ΕΣΠΑ 2021-2027” και τους όρους της Απόφασης ένταξης. Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017, όπως ισχύει, καθορίζει ζητήματα λειτουργίας των ΤΟΜΥ, στελέχωσης, τις παρεχόμενες υπηρεσίες ΠΦΥ σε άτομα, οικογένειες, στην κοινότητα, δράσεις στην κοινότητα.


Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (TOMY) είναι ολιγομελείς διεπιστημονικές ομάδες με οικογενειακό ιατρό, προσανατολισμένες στην κοινότητα που θεσπίστηκαν με το άρθρο 106 του Ν.4461/2017. Έργο των ΤΟΜΥ είναι η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), όπως προαγωγή, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες ομάδες του Κέντρου Υγείας αναφοράς τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την διεπιστημονική ομάδα της ΤΟΜΥ αφορούν εγγεγραμμένα σε γιατρό ή στην ΤΟΜΥ άτομα και οικογένειες, πληθυσμό και κοινότητα (σχολεία, ΚΑΠΗ, επαγγελματικούς χώρους κ.α.). Κάθε ΤΟΜΥ έχει μια περιοχή ευθύνης, ο πληθυσμός της οποίας κυμαίνεται από 10.000 έως 12.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί και παρέχουν υπηρεσίες 21 ΤΟΜΥ στην περιοχή ευθύνης της 3ης ΥΠΕ (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (18 ΤΟΜΥ) και Δυτικής Μακεδονίας (3 ΤΟΜΥ). Η λειτουργία των ΤΟΜΥ συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω των ΕΠ των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας και ΕΠ Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα.

 Οι δύο (2) συγχρηματοδοτούμενες πράξεις με τον γενικό τίτλο «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», έχουν ως Δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και  Φορέα Λειτουργίας την 3η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ). Μετά την αρχική 11μηνη συγχρηματοδότηση της λειτουργίας των 21 ΤΟΜΥ από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», σταδιακά κάθε ΤΟΜΥ συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του οικείου ΕΠ κάθε Περιφέρειας.

 Οι ενταγμένες Πράξεις/υποέργα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας είναι:

«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κωδ. ΟΠΣ 5035307

Υποέργο 1, «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: 14.650.000,00€

«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», κωδ. ΟΠΣ 5042903

Υποέργο 1, «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: 2.717.388,55€

 Στοιχεία Επικοινωνίας ΤΟΜΥ, όπως είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα της 3ης ΥΠΕ.

 Ενημέρωση για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στον παρακάτω σύνδεσμο https://tomy.moh.gov.gr

 Στην 3η Υ.ΠΕ. λειτουργούν 21 Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Για επικοινωνία ανατρέξτε παρακάτω:


Α/Α

Τ.ΟΜ.Υ.

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

e-Mail

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1

1η Τ.ΟΜ.Υ Νικόπολης

Συμβολή οδών Γενναδίου και Κωλέττη, Τ.Κ.:57200

Περιοχή Νικόπολης, Δήμος Παύλου Μελά

2310-005052

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2

2η Τ.ΟΜ.Υ Αμπελοκήπων

Αγίας Παρασκευής 10, Μενεμένη

 2310-005950

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3

3η Τ.ΟΜ.Υ Ευόσμου

 Συμβολή οδών Καραολή & Δημητρίου 12 και Κοσμά Αιτωλού 1, Τ.Κ.: 56224

Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου

2310-005061

2310-005057


Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4

4η Τ.ΟΜ.Υ Κατερίνης

Παναγιώτη Κανελοπούλου 1, Τ.Κ.:60132

Δήμος Κατερίνης

23510-60095

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

5

5η Τ.ΟΜ.Υ Σταυρούπολης

Λαγκαδά 196, Τ.Κ.: 56436

Σε Χώρο Του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου

Δήμος Παύλου Μελά

2310-005119

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

6

6η Τ.ΟΜ.Υ Πολίχνης


  Αγίας Μαρίνης 4, Τ.Κ.: 56533

Περιοχή Πολίχνης

Δήμος Παύλου Μελά

2310-005110

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

7

7η Τ.ΟΜ.Υ Ευκαρπίας

Εθνικής Αντιστάσεως 24, Τ.Κ.: 56429

Περιοχή Ευκαρπίας

Δήμος Παύλου Μελά

2310-005128

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

8

8η Τ.ΟΜ.Υ Βέροιας

Κομνηνών 30-32, Τ.Κ.: 59132

Περιοχή Καλλιθέας

Δήμος Βέροιας

23310-30050

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 9

9η Τ.ΟΜ.Υ Ευόσμου

Σμύρνης 35, Τ.Κ.: 56334

Δήμος Κορδελιού Εύοσμου

(Δημοτική Ενότητα Κορδελιού) 

2310-005162

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

10

10η Τ.ΟΜ.Υ Ευόσμου

Ιλιάδος 3, Τ.Κ.: 56224

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Δημοτική Ενότητα Ευόσμου

2310-005220

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

11

11η Τ.ΟΜ.Υ Βέροιας

Ακροπόλεως 34, Τ.Κ.:59132

Δήμος Βέροιας

23310-30040

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

12

12η Τ.ΟΜ.Υ Κατερίνης

Παναγιώτη Κανελοπούλου 1, Τ.Κ.:60132

Δήμος Κατερίνης

23510-60050

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

13

13η Τ.ΟΜ.Υ Πέλλας (Γιαννιτσών)


Τέρμα Τσακμάκη, Τ.Κ.: 58100

Δήμος Γιαννιτσών

23820-25971

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

14

14η Τ.ΟΜ.Υ Αμπελοκήπων

Αγίας Παρασκευής 10, Μενεμένη

2310-005946

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

15

15η Τ.ΟΜ.Υ Ευόσμου


Κολοκοτρώνη 26, Τ.Κ.: 56224

Δήμος Κορδελιού Εύοσμος

Δημοτική Ενότητα Ευόσμου

2310-005924

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

16

16η Τ.ΟΜ.Υ Ευόσμου

Κολοκοτρώνη 26, Τ.Κ.: 56224

Δήμος Κορδελιού Εύοσμος

Δημοτική Ενότητα Ευόσμου

2310-005930

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

17

17η Τ.ΟΜ.Υ Πέλλας (Γιαννιτσών) 

Τσακμάκη τέρμα, Τ.Κ.: 58100

Δήμος Γιαννιτσών

23820-30040

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

18

18η Τ.ΟΜ.Υ Ευόσμου

Ιλιάδος 3, Τ.Κ.: 56224

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Δημοτική Ενότητα Ευόσμου

2310 006357

tomy18Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Α/Α

Τ.ΟΜ.Υ.

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

e-Mail

ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1

1η Τ.ΟΜ.Υ Κοζάνης

Αριστοφάνους 5Α, Τ.Κ.: 50100

Δήμος Κοζάνης

24610-60066

24610-60067

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2

2η Τ.ΟΜ.Υ Πτολεμαϊδας

Παυλίδη Αδαμοπούλου 66, Τ.Κ.: 50200

Δήμος Εορδαίας

24630-30006

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3

3η Τ.ΟΜ.Υ Κοζάνης

Κασομούλη 12, Τ.Κ.: 50100

Δήμος Κοζάνης

24610-60020

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.