Μενού

A A A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ, ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Πίνακα Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων,  Μοριοδότησης και Κατάταξης, ανά Ειδικότητα και ανά Θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, , για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας όπως αυτές εγκρίθηκαν με:

  • την υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.62944/23.11.2023, αρ.3, παρ. γ (ΦΕΚ 6701/Β/28.11.2023) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αναρτημένων πινάκων, στη Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής,  εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την ημερομηνία της ανάρτησης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνοδευόμενες με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, στην ακόλουθη διεύθυνση: grsymvouliou8@3ype.gr.


26-04-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26-04-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02-05-2024


26-04-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26-04-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02-05-2024


23-04-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΜΕΘ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23-04-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 29-04-2024


22-04-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22-04-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 26-04-2024


22-04-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22-04-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 26-04-2024


22-04-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22-04-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 26-04-2024


22-04-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22-04-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 26-04-2024


19-04-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19-04-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 25-04-2024


19-04-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19-04-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 25-04-2024


19-04-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19-04-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 25-04-2024


19-04-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19-04-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 25-04-2024