Μενού

A A A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης των υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση, σταδιακά, ύστερα από τη σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας όπως αυτές εγκρίθηκαν: 

Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023 (ΑΔΑ: 6Θ47465ΦΥΟ-5ΤΙ) έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.


13-03-2024:

Πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής επιλογής υποψηφίων ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13-03-2024


08-03-2024:

Πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής επιλογής υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08-03-2024


08-03-2024:

Πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής επιλογής υποψηφίων ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ.

 (Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08-03-2024


19-02-2024:

Πίνακας τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19-02-2024


19-02-2024:

Πίνακας τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19-02-2024


16-02-2024:

Πίνακας τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16-02-2024


16-02-2024:

Πίνακας τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16-02-2024