Μενού

A A A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης των υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση, σταδιακά, ύστερα από τη σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας όπως αυτές εγκρίθηκαν με:

  • την υπ΄αριθμ.Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

01-05-2024:

Πίνακας τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΜΕΘ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01-05-2024


01-05-2024:

Πίνακας τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01-05-2024


01-05-2024:

Πίνακας τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01-05-2024


01-05-2024:

Πίνακας τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01-05-2024


30-04-2024:

Πίνακας τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30-04-2024


30-04-2024:

Πίνακας τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30-04-2024


30-04-2024:

Πίνακας τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30-04-2024


30-04-2024:

Πίνακας τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30-04-2024


30-04-2024:

Πίνακας τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30-04-2024