Μενού

A A A


Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010  - 2012, η 3η Υγειονομική Περιφέρεια ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ  2007-2013» τις ακόλουθες πράξεις:

  • 10 έργα επέκτασης ή αναβάθμισης της κτιριακής υποδομής φορέων περιοχής εποπτείας της 3ης Υ.ΠΕ. στην Κεντρική Μακεδονία, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 34.707.641€ (έξι εκ των οποίων αφορούν Δομές Ψυχικής Υγείας,  προϋπολογισμού  7.460.000€).
  • 10 πράξεις προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προς εγκατάσταση σε φορείς περιοχής εποπτείας της 3ης Υ.ΠΕ. στην Κεντρική Μακεδονία, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 11.242.486€.
  • 2 έργα επέκτασης ή αναβάθμισης της κτιριακής υποδομής φορέων περιοχής εποπτείας της 3ης Υ.ΠΕ. στη Δυτική Μακεδονία, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 12.517.343€.
  • 7 πράξεις προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προς εγκατάσταση σε φορείς περιοχής εποπτείας της 3ης Υ.ΠΕ. στη Δυτική Μακεδονία, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 4.972.373€.


Συνολικά στη περίοδο 2010 – 2012 η 3η¬ Υ.ΠΕ. ενέταξε στο ΕΣΠΑ:
•    12 έργα επέκτασης ή αναβάθμισης κτιριακής υποδομής, προϋπολογισμού 47.224.984€ και
•    17 πράξεις προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 16.214.859€.

Συνολικός προϋπολογισμός ενταγμένων πράξεων: 63.227.843€.