Μενού

A A A

Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών προς εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας (Μ.Ε.Θ. Ενηλίκων ή Παίδων και ΜΕ.Ν.Ν.)

Με την με αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.οικ.74438/05.10.2017 (ΑΔΑ: ΨΘ2Ξ465ΦΥΟ-Ψ7Ζ) απόφαση του Υπουργείου Υγείας καθορίστηκε ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης καταλόγου και η διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας.