Μενού

A A A

01-05-2024:

Ανακοίνωση γραπτών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2024, υποψήφιων ειδικευόμενων νοσηλευτών προς λήψη των νοσηλευτικών ειδικοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη δεκαοκτάμηνη εκπαίδευσή τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την συμμετοχή τους στις Γραπτές και στις Προφορικές Εξετάσεις από την Δευτέρα 20/05/2024 έως και την Παρασκευή 31/05/2024.


24-04-2024:

Αποτελέσματα της δημοσιάς κλήρωσης για την επιλογή ειδικευόμενων νοσηλευτών/τριών κατηγορίας ΠΕ στην ειδικότητα της «Παθολογικής Νοσηλευτικής» στην Εκπαιδευτική Μονάδα του Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς».


23-04-2024:

Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως προς την καταληκτική ημερομηνία για μετακίνηση προσωπικού σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 και 21 του ν. 5015/2023. 


04-04-2024:

Προκήρυξη διεξαγωγής εκλογών Επιστημονικού Συμβουλίου για την ανάδειξη αιρετών μελών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους, στο Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


15-03-2024:

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών για την ειδικότητα «Παθολογικής Νοσηλευτικής» στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.Γεννηματάς». Υποβολή αιτήσεων από από 20/03/2024 έως 22/04/2024. (Ορθή Επανάληψη ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων)


21-02-2024:

Αποτελέσματα δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή ειδικευόμενων νοσηλευτών/τριών στην Χειρουργική Νοσηλευτική της εκπαιδευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


21-02-2024:

Αποτελέσματα δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή ειδικευόμενων νοσηλευτών/τριών στην Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας της εκπαιδευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


21-02-2024:

Αποτελέσματα δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή ειδικευόμενων νοσηλευτών/τριών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική της εκπαιδευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


13-02-2024:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή/τριας Συντονιστή/τριας Εκπαίδευσης ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική» Εκπαιδευτικής Μονάδας Γ.Ν.Θ. "Γ.Γεννηματάς". Υποβολή αιτήσεων από 13/02/2024 έως και τις 20/02/2024.


12-02-2024:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών για τις ειδικότητες «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», «Χειρουργικής Νοσηλευτικής», «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» και «Παθολογικής Νοσηλευτικής». Υποβολή αιτήσεων από 12/02/2024 έως και τις 19/02/2024.


09-02-2024:

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων γραπτών & προφορικών εξετάσεων Ιανουαρίου 2024 ειδικοτήτων Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας (ΝΨΥ), Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων (ΝΚΠ), Παθολογικής Νοσηλευτικής (ΠΝ) και Χειρουργικής Νοσηλευτικής (ΧΝ).


26-01-2024:

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων γραπτών και προφορικών εξετάσεων Ιανουαρίου 2024 ειδικοτήτων Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής.


25-01-2024:

Ανακοίνωση προφορικών εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου 2024, υποψηφίων ειδικευόμενων νοσηλευτών προς λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων (ΝΚΠ).


25-01-2024:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων.


19-01-2024:

Ανακοίνωση προφορικών εξετάσεων περιόδου Ιανουάριου 2024, υποψηφίων ειδικευόμενων νοσηλευτών προς λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας χειρουργικής νοσηλευτικής (ΧΝ).


17-01-2024:

Ανακοίνωση προφορικών εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου 2024, υποψηφίων ειδικευόμενων νοσηλευτών προς λήψη των νοσηλευτικών ειδικοτήτων Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής (ΝΔΥΚΝ), Επείγουσας & Εντατικής Νοσηλευτικής (ΕΕΝ), Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας (ΝΨΥ) και Παθολογικής Νοσηλευτικής (ΠΝ). (Ορθή Επανάληψη 24-01-2024)


17-01-2024:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτών εξετάσεων Ιανουαρίου 2024 των νοσηλευτικών ειδικοτήτων της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.


03-01-2024:

Πρόσκληση για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών & Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 5062/2023 (ΦΕΚ 183/Α΄/3.11.2023).


18-12-2023:

Ανακοίνωση γραπτών εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου 2024, υποψήφιων ειδικευομένων νοσηλευτών προς λήψη των νοσηλευτικών ειδικοτήτων.


13-12-2023:

Πρακτικό της από 8ης/12/2023 της τριμελούς επιτροπής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, για την επιλογή ιδιώτη, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, για κάλυψη θέσης του Κέντρου Υγείας Δεσκάτης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 4058/12, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


17-11-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ιδιώτη κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για το Κέντρο Υγείας Δεσκάτης. Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 20.11.2023 έως και 30.11.2023.


02-10-2023:

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών/τριών και Αναπληρωτών/τριών Συντονιστών/τριών Εκπαίδευσης ειδικευόμενων νοσηλευτών στις ειδικότητες «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική» και «Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική»


28-06-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του N. 4795/2021 στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας από 29/06/2023 έως 28/07/2023. Επισυνάπτονται τα αρχεία:


27-06-2023:

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων γραπτών & προφορικών εξετάσεων Ιουνίου 2023 ειδικότητας επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής .


22-06-2023:

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων γραπτών & προφορικών εξετάσεων Ιουνίου 2023 ειδικότητας Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής.


16-06-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση προσωπικού σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 και 21 του ν. 5015/2023.


12-06-2023:

Ανακοίνωση προφορικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2023, υποψηφίων ειδικευόμενων νοσηλευτών προς λήψη των νοσηλευτικών ειδικοτήτων επείγουσας & εντατικής και νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής.


09-06-2023:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτών εξετάσεων Ιουνίου 2023 των ειδικοτήτων Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Επείγουσας & Εντατικής Νοσηλευτικής.


02-02-2023:

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων γραπτών & προφορικών εξετάσεων Ιανουαρίου 2023 ειδικοτήτων επείγουσας & εντατικής νοσηλευτικής και νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής.


17-01-2023:

Ανακοίνωση προφορικών εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου 2023, υποψηφίων ειδικευόμενων νοσηλευτών προς λήψη των νοσηλευτικών ειδικοτήτων επείγουσας & εντατικής και νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής.


13-01-2023:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτών εξετάσεων Ιανουαρίου 2023 των ειδικοτήτων δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής και επείγουσας & εντατικής νοσηλευτικής.


04-01-2023:

Ανακοίνωση: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας.


26-08-2022:

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για τη Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για τη χρονική περίοδο 2023-2024.


08-07-2022:

Ανακοίνωση: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας.


21-06-2022:

Μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού από 1.7.2022 μέχρι 31.8.2022 - Ν. 4941/2022 αρ. 105. (Ορθή Επανάληψη: 29-06-22)


07-06-2022:

Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


06-06-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης Βιογραφικών και Σειρά Κατάταξης των Υποψηφίων για τη Θέση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.


03-06-2022:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ιδιώτες ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Παιδιών και Εφήβων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του Ν. 4272/2014 για την επιλογή μέλους με το αναπληρωματικό του για τη στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) του άρθρου 1 του Ν.4461 (ΦΕΚ 38 Α΄). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: 15-06-2022 και ώρα 14:00.


03-06-2022:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ιδιώτες ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του Ν. 4272/2014 για την επιλογή μέλους με το αναπληρωματικό του για τη στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) του άρθρου 1 του Ν.4461 (ΦΕΚ 38 Α΄). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: 15-06-2022 και ώρα 14:00.


03-06-2022:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ημαθίας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονία. Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: 20-06-2022 και ώρα 12:00.


26-05-2022: Ορθή Επανάληψη ως προς τον αριθμό των δικαιολογητικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με Ιδιώτες κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη και Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07-06-2022 και ώρα 14:00.


19-05-2022:

Πρόσκληση σε Δημόσια Κλήρωση για τη Συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


19-05-2022:

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


16-05-2022:

Προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών στο Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Για συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2313-305245. (Ορθή Επανάληψη)


17-02-2022:

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών για τις ειδικότητες «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», «Παθολογικής Νοσηλευτικής» και «Χειρουργικής Νοσηλευτικής». Υποβολή αιτήσεων έως 30-06-2022.


11-02-2022:

Απολογισμός για την ημέρα του παιδικού καρκίνου.


10-02-2022:

Προκήρυξη θέσης Συντονιστή Οδοντιάτρου (Σ.Οδ.Υ.Π.) 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Σε εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρίθμ. Γ1δ/Γ.Π.οικ.94594/5.12.2018 (ΦΕΚ 5839/Β’/27.12.2018) Υπουργική Απόφαση, η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας εξέδωσε την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 7144/10.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΡ82ΟΡΕΠ-Η2Π) Προκήρυξη για Θέση Συντονιστή Οδοντιάτρου (Σ.Οδ.Υ.Π.). Καλούνται οι Οδοντίατροι Κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε οργανική θέση σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας αρμοδιότητας 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και κατέχουν βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄, να καταθέσουν την αίτηση και το βιογραφικό τους, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της προκήρυξης (καταληκτική ημερομηνία: 15.03.2022), για τη διαδικασία Επιλογής του Συντονιστή Οδοντιάτρου Υγειονομικής Περιφέρειας (Σ.Οδ.Υ.Π.). Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, σε κλειστό φάκελο στην Κεντρική Υπηρεσία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, όπως ορίζεται στην προκήρυξη. Πληροφορίες: Πανταζή Θεοχαρώ:2313 – 305 254, Φαρφάρα Αγάπη:2313 – 305 225, Γιαγκουνίδου Αγάθη: 2313 – 305 239