Μενού

A A A

02-02-2023:

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων γραπτών & προφορικών εξετάσεων Ιανουαρίου 2023 ειδικοτήτων επείγουσας & εντατικής νοσηλευτικής και νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής.


17-01-2023:

Ανακοίνωση προφορικών εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου 2023, υποψηφίων ειδικευόμενων νοσηλευτών προς λήψη των νοσηλευτικών ειδικοτήτων επείγουσας & εντατικής και νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής.


13-01-2023:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτών εξετάσεων Ιανουαρίου 2023 των ειδικοτήτων δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής και επείγουσας & εντατικής νοσηλευτικής.


04-01-2023:

Ανακοίνωση: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας.


26-08-2022:

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για τη Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για τη χρονική περίοδο 2023-2024.


08-07-2022:

Ανακοίνωση: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας.


21-06-2022:

Μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού από 1.7.2022 μέχρι 31.8.2022 - Ν. 4941/2022 αρ. 105. (Ορθή Επανάληψη: 29-06-22)


07-06-2022:

Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


06-06-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης Βιογραφικών και Σειρά Κατάταξης των Υποψηφίων για τη Θέση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.


03-06-2022:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ιδιώτες ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Παιδιών και Εφήβων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του Ν. 4272/2014 για την επιλογή μέλους με το αναπληρωματικό του για τη στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) του άρθρου 1 του Ν.4461 (ΦΕΚ 38 Α΄). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: 15-06-2022 και ώρα 14:00.


03-06-2022:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ιδιώτες ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του Ν. 4272/2014 για την επιλογή μέλους με το αναπληρωματικό του για τη στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) του άρθρου 1 του Ν.4461 (ΦΕΚ 38 Α΄). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: 15-06-2022 και ώρα 14:00.


03-06-2022:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ημαθίας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονία. Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: 20-06-2022 και ώρα 12:00.


26-05-2022: Ορθή Επανάληψη ως προς τον αριθμό των δικαιολογητικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με Ιδιώτες κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη και Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07-06-2022 και ώρα 14:00.


19-05-2022:

Πρόσκληση σε Δημόσια Κλήρωση για τη Συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


19-05-2022:

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


16-05-2022:

Προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών στο Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Για συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2313-305245. (Ορθή Επανάληψη)


17-02-2022:

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών για τις ειδικότητες «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», «Παθολογικής Νοσηλευτικής» και «Χειρουργικής Νοσηλευτικής». Υποβολή αιτήσεων έως 30-06-2022.


11-02-2022:

Απολογισμός για την ημέρα του παιδικού καρκίνου.


10-02-2022:

Προκήρυξη θέσης Συντονιστή Οδοντιάτρου (Σ.Οδ.Υ.Π.) 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Σε εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρίθμ. Γ1δ/Γ.Π.οικ.94594/5.12.2018 (ΦΕΚ 5839/Β’/27.12.2018) Υπουργική Απόφαση, η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας εξέδωσε την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 7144/10.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΡ82ΟΡΕΠ-Η2Π) Προκήρυξη για Θέση Συντονιστή Οδοντιάτρου (Σ.Οδ.Υ.Π.). Καλούνται οι Οδοντίατροι Κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε οργανική θέση σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας αρμοδιότητας 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και κατέχουν βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄, να καταθέσουν την αίτηση και το βιογραφικό τους, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της προκήρυξης (καταληκτική ημερομηνία: 15.03.2022), για τη διαδικασία Επιλογής του Συντονιστή Οδοντιάτρου Υγειονομικής Περιφέρειας (Σ.Οδ.Υ.Π.). Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, σε κλειστό φάκελο στην Κεντρική Υπηρεσία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, όπως ορίζεται στην προκήρυξη. Πληροφορίες: Πανταζή Θεοχαρώ:2313 – 305 254, Φαρφάρα Αγάπη:2313 – 305 225, Γιαγκουνίδου Αγάθη: 2313 – 305 239