Μενού

A A A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ, ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Πίνακα Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων,  Μοριοδότησης και Κατάταξης, ανά Ειδικότητα και ανά Θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

όπως αυτές εγκρίθηκαν:  

  • Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08.03.2023 (5η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας. 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.11510/20.02.2023, αρ.3, παρ. γ (ΦΕΚ 1021/Β/23.02.2023) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αναρτημένων πινάκων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την ημερομηνία της ανάρτησης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνοδευόμενες με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, στην ακόλουθη διεύθυνση: grsymvouliou8@3ype.gr.


29-06-2023:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψήφιων - ειδικότητα ΓΕΝΙΚΗ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/08.03.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29-06-2023

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 06-07-2023