Μενού

A A A

Jasehn

Ημερίδα 18.5.2018

«Ηλεκτρονικές Διασυνοριακές Υπηρεσίες Υγείας για τον Έλληνα-Ευρωπαίο Πολίτη»
Η Ημερίδα διοργανώθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου «JAseHN – Joint Action to support the eHealth Network»

Πρόγραμμα Ημερίδας


Κοινή ενέργεια-δράση για την υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Υγείας μέσω του διαδικτύου. (“JAseHN”)

Περιγραφή της ιδέας-σχεδίου: Ο στόχος των κρατών μελών, είναι να προσφέρει καλύτερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας στις υπάρχουσες υπηρεσίες υγείας, αλλά και καλύτερη επένδυση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας για τις ιατρικές ανάγκες της υγείας. Βασικός στόχος είναι η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο των κρατών μελών και ως εκ τούτου η οργανωτική, τεχνική, σημασιολογική και νομική διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί καθώς και να γεφυρωθεί το χάσμα σε διοικητικό, στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο:  To “eHN” ιδρύθηκε επίσημα το 2011 μέσω της απόφασης της επιτροπής 2011/890/EU βασισμένη στο άρθρο 14.3 της οδηγίας 2011/24/EU και αντιπροσωπεύει το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ισχυρή ανάγκη για να διατηρηθεί ο εν λόγο μηχανισμός και για να εξασφαλιστεί περαιτέρω κοινή πολιτική ηγεσία και συνεχή ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας στην υγεία, προκειμένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συστημάτων υγείας και των στόχων για την υγεία. 

Αυτό είναι το πλαίσιο λειτουργίας για την Δράση eHN υποστήριξης της Ηλεκτρονικής Υγείας μέσω του διαδικτύου. (“JAseHN”) το οποίο διοικείται από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (EC)

Γενικό αντικείμενο: Ο γενικός στόχος της δράσης είναι να ενεργεί ως το κύριο προπαρασκευαστικό όργανο για το δίκτυο των Ηλεκτρονικών υπηρεσιών Υγείας. Με αυτόν τον τρόπο, το  JAseHN έχει ως στόχο να αναπτύξει τεχνικές συστάσεις και τα μέσα για τη συνεργασία σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας που καθορίζονται από το πρόγραμμα MWP του eHN και οι οποίες εγκρίθηκαν από το  eHN τον Μάιο του 2014:

(1) Διαλειτουργικότητα και προτυποποίηση (2) παρακολούθηση και την αξιολόγηση των υλοποιήσεων (3) ανταλλαγή γνώσεων και (4) την παγκόσμια συνεργασία και την τοποθέτηση. 

Τα πακέτα εργασίας σχετικά με το περιεχόμενο του JAseHN έχουν διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών που συνδέονται με τους παραπάνω τέσσερις τομείς προτεραιότητας.

Συντονιστής του έργου: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας (ATNA), Αυστρία

Χρηματοδότηση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή CHAFEA, GrantNo. 677102

Περίοδος: 2015-2018.

 http://jasehn.eu/

 https://twitter.com/jasehneu

 https://www.facebook.com/jasehneu/?fref=ts

16-02-2017: Δημόσια διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του 3ου Προγράμματος Υγείας 2014-2020 - 3rd EU Health Programme.


Joint Action to support the eHealth Network (“JAseHN”)

Project description: The overall ambition from MS is to better include eHealth into health policy and better align eHealth investments to health needs. A central aspect is the transferability of health data across borders of MS and therefore the organizational, technical, semantic and legal interoperability of eHealth.

In order to ensure progress and to bridge the gaps between the governance, strategy and operational levels, a dedicated mechanism for eHealth at EU level has been established: The eHN was formally established in 2011 through the Commission’s Implementing Decision 2011/890/EU based on Art. 14.3 Directive 2011/24/EU and represents the highest decisionmaking body at EU political level. At a European level, there is a strong need to maintain this mechanism and to ensure further common political leadership and ongoing integration of eHealth into health policy in order to continue developing eHealth services responding to health systems‘ needs and health objectives.

This is the framework for the eHN JA, which is led by the EU MS and co-financed by the European Commission (EC).

General Objective: The general objective of the action is to act as the main preparatory body for the eHealth Network. By doing so, the JA aims to develop political recommendations and instruments for cooperation in the four specific priority areas that are specified in the eHN’s MWP and that were adopted by the eHN in May 2014:

(1) interoperability and standardisation, (2) monitoring and assessment of implementation, (3) exchange of knowledge and (4) global cooperation and positioning.

The content-related work packages (WP) of this JA have been articulated in a way that they can address the majority of the needs linked to these four priority areas.

Project Coordinator: Bundesministerium für Gesundheit (ATNA), Austria

Funder: The European Commission – CHAFEA, Grant No. 677102

Period: 2015-2018

 http://jasehn.eu/

 https://twitter.com/jasehneu

 https://www.facebook.com/jasehneu/?fref=ts

16-02-2017: Δημόσια διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του 3ου Προγράμματος Υγείας 2014-2020 - 3rd EU Health Programme.