Μενού

A A A

«Ηλεκτρονικές ∆ιασυνοριακές Υπηρεσίες Υγείας για τον Έλληνα-Ευρωπαίο Πολίτη»
Παρουσιάσεις ομιλητών Ημερίδας JAseHN - 18.05.2018

«Ευρωπαϊκές Κοινές ∆ράσεις: Η Πολιτική  ∆ιασυνοριακής Ηλεκτρονικής Υγείας και η αξιοποίηση τους σε επίπεδο περιφέρειας/εθνικό»
Στεργιανή Σπύρου, Προϊστάμενη ∆/νσης Πληροφορικής 3ης ΥΠΕ

«Member States Joint Action on eHealth»
Isabella Weber, Project Manager, Federal Ministry of Health, Austria

«Βαδίζοντας στη διαμόρφωση ενός Εθνικού Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας (National Interoper - ability Framework – NIF), εργαλεία και στόχοι»
Γεώργιος Στεφανόπουλος, Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Υγείας, Υπουργείο Υγείας

«eHealth Network MWP 2018-2021: Βασικοί άξονες  και δράσεις»
Αθανάσιος Κελεπούρης, Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας, ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Υπουργείο Υγείας

«∆ράσεις και προτάσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας στην ηλεκτρονική υγεία στην Ευρώπη»
Αλέξανδρος Μπερλερ, ΓΝΩΜΩΝ Πληροφορική

«Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Υγεία»
Χριστίνα ∆αλάτση, ∆/ντρια ΓΝΘ «Γ.Γεννηματάς –Ο Άγιος ∆ημήτριος», Οργανική μονάδα «Ο Άγιος ∆ημήτριος»

«Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας (HTA) για εθνικά ή περιφερειακά έργα ηλεκτρονικής υγείας»
Παναγιώτης Σταφυλάς, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, HealThink Ιατρική Έρευνα & Καινοτομία Ε.Ε.

«Η σημασία της Πληροφορικής & της Τεχνολογίας  για τη ∆ημόσια Υγεία και την Εκπαίδευση  Επαγγελματιών Υγείας»
Παναγιώτης Μπαμίδης, Αναπλ. Καθηγητής Πληροφορικής και Ιατρικής Εκπαίδευσης, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

«eHAction - 3rd Joint Action supporting the eHealth Network»
Κωνσταντίνος Χονδρόπουλος, Αναπληρωτής Διοικητής, ΓΝΘ «Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος», Οργανική μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος»

«mHealth στο Γ. Ν. Παπαγεωργίου»
Λάμπρος Δερμεντζόγλου, Στέλεχος  Πληροφορικής ΓΝ. Γ.Παπαγεωργίου

(με τη σειρά που ανακοινώθηκαν στο πρόγραμμα της Ημερίδας)