Μενού

A A A

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. (ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 2024)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.62944/23-11-2023 (ΦΕΚ 6701 Β’, ΑΔΑ: ΩΧΠΕ465ΦΥΟ-ΥΝ8) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης, υποβολής υποψηφιοτήτων και κριτηρίων μοριοδότησης, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις Διευθυντή, Επιμελητή Α΄ και Επιμελητή Β΄ κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.»

Ανακοινώνεται η ανάρτηση:

(α) του αυτοματοποιημένου καταλόγου υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση και

(β) του πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων,

(γ) του πίνακα μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων μετά από εξέταση των ενστάσεων, 

(δ) του πίνακα τελικής μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων και

(ε) του πίνακα τελικής βαθμολογίας και τελικής επιλογής,

σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας όπως αυτές εγκρίθηκαν με : 

  • την υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ