Μενού

A A A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Πίνακα Μοριοδότησης και Κατάταξης  των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση μετά από ενστάσεις, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας όπως αυτές εγκρίθηκαν με: 

  • την υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Ο προαναφερόμενος πίνακας μοριοδότησης / κατάταξης, περιλαμβάνει τους υποψηφίους που θα προκριθούν για τη διαδικασία της συνέντευξης με σκοπό την κατάρτιση της τελικής κατάταξης αξιολόγησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.62944/23.11.2023 (ΦΕΚ 6701/Β/28.11.2023) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.


30-04-2024:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΜΕΘ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30-04-2024


29-04-2024:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29-04-2024


29-04-2024:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29-04-2024


29-04-2024:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29-04-2024


29-04-2024:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29-04-2024


26-04-2024:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26-04-2024


26-04-2024:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26-04-2024


26-04-2024:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26-04-2024


26-04-2024:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για την ειδικότητα ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26-04-2024