Μενού

A A A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ  ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας και Τελικής Επιλογής των υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση, σταδιακά, ύστερα από τη σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης και της τελικής επιλογής, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας όπως αυτές εγκρίθηκαν με: 

  • την υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

02-05-2024:

Πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής επιλογής υποψηφίων ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02-05-2024


02-05-2024:

Πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής επιλογής υποψηφίων ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02-05-2024


02-05-2024:

Πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής επιλογής υποψηφίων ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02-05-2024


02-05-2024:

Πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής επιλογής υποψηφίων ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02-05-2024


02-05-2024:

Πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής επιλογής υποψηφίων ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02-05-2024


02-05-2024:

Πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής επιλογής υποψηφίων ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02-05-2024


02-05-2024:

Πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής επιλογής υποψηφίων ειδικότητας ΜΕΘ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02-05-2024


02-05-2024:

Πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής επιλογής υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02-05-2024


02-05-2024:

Πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής επιλογής υποψηφίων ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.

(Aρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.12386/28.02.2024)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02-05-2024