Μενού

A A A

09-07-2024:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «διαγωνιστική προμήθειας Ηλεκτροκαρδιογράφων CPV-33123230-9, Οδοντιατρικών Συσκευών CPV-33130000-0, Ιατρικών Εξοπλισμών CPV-33141620-2 και Απινιδωτών CPV-33182100-0, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας», η οποία θα διαρκέσει από τις 09/07/2024 έως τις 24/07/2024.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 2024DIAB28668) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


21-06-2024:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Υγρών Κλιβάνων Αποστείρωσης 24LT - CPV 33152000-0, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 31780/21.06.2024 (ΑΔΑ: ΨΞΩ2ΟΡΕΠ-ΩΛΙ) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 2024DIAB28409.


13-06-2024:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την  «επαναπροκήρυξη  των  διαγωνιστικών  διαδικασιών που αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση Σύγχρονου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Λευκώνα Νομού Φλώρινας»  η οποία θα διαρκέσει από 13.06.2024 έως 28.06.2024.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (2024DIAB28498)  και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


27-05-2024:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την  «για την προμήθεια υγρών κλιβάνων αποστείρωσης 24lt». Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (2024DIAB28409) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


20-05-2024:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού προμήθειας Οξυγόνου, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 26241/20.05.2024 (ΑΔΑ: 9ΠΤΑΟΡΕΠ-ΑΝ8) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 2024DIAB28248.


23-04-2024:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την  «προμήθεια Οξυγόνου  (CPV – 24111900-4, 71630000-3, 33157400-9, 60100000-9 και 98300000-6) για την κάλυψη των αναγκών των φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας»  η οποία θα διαρκέσει από 24.04.2024 έως 09.05.2024.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (2024DIAB28248) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


12-03-2024:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τελικών τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων κλιματισμού/ ψύξης προς κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 13824/12.03.2024 (ΑΔΑ:67Κ2ΟΡΕΠ-ΞΩΤ) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 2024DIAB27849.


15-12-2023:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τελικών τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τον έλεγχο και την συντήρηση συστημάτων απολύμανσης δικτύου ύδρευσης CPV 45232430-5 και προμήθεια σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου CPV 2496200-5 προς κάλυψη των αναγκών των φορέων ΠΦΥ (Τ.Ι. Αμπελοκήπων, Αιγινίου, Άρνισσας, Καστοριάς, Πτολεμαϊδας και Τσοτυλίου) αρμοδιότητας  της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 60079/13.12.2023 (ΑΔΑ:ΩΝΘΚΟΡΕΠ-ΒΕΡ) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 2023DIAB27312.


16-11-2023:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «προμήθεια ιατρικών χειρουργικών εργαλείων CPV 33192000-2, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας», η οποία θα διαρκέσει από τις 16-11-2023 έως τις 01-12-2023.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 2023DIAB27401) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


16-11-2023:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CPV: 30213300-8)  για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας», η οποία θα διαρκέσει από τις 16-11-2023 έως τις 01-12-2023.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 2023DIAB27405) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


03-11-2023:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Λευκώνα μέσω της πρόσκλησης «Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας - ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών» με κωδικό πρόσκλησης 114 και με κωδικό MIS 5076673, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 51989/02.11.2023 (ΑΔΑ: 6ΛΝΕΟΡΕΠ-ΟΥ9) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21DIAB000017231.


01-11-2023:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ (Τ.Ι. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ,ΑΙΓΙΝΙΟΥ, ΑΡΝΙΣΣΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ», η οποία θα διαρκέσει 15 ημέρες.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 2023DIAB27312) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


02-08-2023:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την  «επαναπροκήρυξη  των  διαγωνιστικών  διαδικασιών που αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση Σύγχρονου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Λευκώνα Νομού Φλώρινας»  η οποία θα διαρκέσει από 03.08.2023 έως 17.08.2023. Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (2023DIAB26950)  και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


28-03-2023:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τελικών τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την οργάνωση και εκπαίδευση ομάδων πολιτών στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, για την προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης των εν λόγω ομάδων, την υποστήριξη γενικών ιατρών με βασικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό τηλεϊατρικής με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην εφαρμογή της Τηλεϊατρικής Υποστήριξης ασθενών, των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων του Νομού Πιερίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ.14947/27.03.2023 (ΑΔΑ: ΡΩ3ΜΟΡΕΠ-ΖΟ2)Απόφαση της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 23DIAB000025729.


23-01-2023:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «οργάνωση και εκπαίδευση ομάδων πολιτών στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, για την προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης των εν λόγω ομάδων, την υποστήριξη γενικών ιατρών με βασικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό τηλεϊατρικής με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην εφαρμογή της Τηλεϊατρικής Υποστήριξης ασθενών, των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων του Νομού Πιερίας», η οποία θα διαρκέσει 15 ημέρες.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 23DIAB000025729) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


03-11-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», η οποία θα διαρκέσει 15 ημέρες.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000025341) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


03-11-2022:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τελικών τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια απολυμαντικών για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 2242/02.11.2022 (ΑΔΑ:6ΓΦΕΟΡΕΠ-ΣΔΔ) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 22DIAB000025010.


16-09-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», η οποία θα διαρκέσει δέκα πέντε (15) ημέρες.

Η διαδικασία της δεύτερης διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000025010) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


09-06-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «διαγωνιστική προμήθειας Φωτοτυπικών Μηχανημάτων – CPV 30120000-6 και υπηρεσιών συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων – CPV 50313200-4», η οποία θα διαρκέσει από τις 08/06/2022 έως τις 23/06/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024564) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τελικών τεχνικών προδιαγραφών.


09-06-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «διαγωνιστική διαδικασία παροχή υπηρεσιών  Μίσθωσης Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών - Πολυμηχανημάτων (CPV: 79521000-2)», η οποία θα διαρκέσει από τις 08/06/2022 έως τις 23/06/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024565) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τελικών τεχνικών προδιαγραφών.


08-06-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού: « Για την ετήσια ανάθεση υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) CPV 79417000-0 για την εναρμόνιση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας με το νέο κανονισμό GDPR (EU2106/679)» η οποία θα διαρκέσει από την ημέρα ανάρτησης και  για 10 ημέρες .

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (22DIAB000024561) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


27-05-2022:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τελικών τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για την Εξέταση της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης - CPV 33696200-7 και των Ανοσολογικών Εξετάσεων - CPV 33696000-5 για τις ανάγκες των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών.


10-05-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ», η οποία θα διαρκέσει 15 ημέρες.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024416) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


05-05-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: « Για την προμήθεια   Ειδών Ακτινοπροστασίας   CPV 18143000-3 για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας» η οποία θα διαρκέσει από την ημέρα ανάρτησης και  για 15 ημέρες .

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (22DIAB000024392) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


05-05-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «διαγωνιστική διαδικασία παροχή υπηρεσιών Μίσθωσης Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών – Πολυμηχανημάτων – CPV: 79521000-2», η οποία θα διαρκέσει από τις 05/05/2022 έως τις 20/05/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024391) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


04-05-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας Προϊόντων Καθαρισμού– CPV: 39830000-9», η οποία θα διαρκέσει από τις 04/05/2022 έως τις 18/05/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024376) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


04-05-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας Φωτοτυπικών Μηχανημάτων – CPV: 30120000-6 και υπηρεσιών συντήρησης Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων – CPV: 50313200-4», η οποία θα διαρκέσει από τις 04/05/2022 έως τις 18/05/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024375) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


18-04-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την: «διαγωνιστική διαδικασία παροχής υπηρεσιών Ταχυδρομικών Γραφείων», η οποία θα διαρκέσει από τις 19/04/2022 έως τις 03/05/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024332) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


15-04-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης του τελικού κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: « Για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες – καυστήρες) CPV-50720000-8  για τις ανάγκες των κτιρίων των Υγειονομικών Μονάδων αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας», η οποία θα διαρκέσει από τις 15/04/2022 έως τις 30/04/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024309) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


15-04-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «ετήσια ανάθεση υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) CPV 79417000-0», η οποία θα διαρκέσει από τις 14/04/2022 έως τις 05/05/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024304) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


14-04-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την «διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας Δοχείων και Κάδων Απορριμμάτων», η οποία θα διαρκέσει από τις 14/04/2022 έως τις 28/04/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024302) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


08-04-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «διαγωνιστική διαδικασία παροχής υπηρεσιών Λογιστικού Διαχειριστικού Ελέγχου & Φορολογικές Υπηρεσίες», η οποία θα διαρκέσει από τις 07/04/2022 έως τις 21/04/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024259) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


07-04-2022:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τελικών τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων και αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 590/07.04.2022 (ΑΔΑ:6Φ7ΝΟΡΕΠ-Ο5Ε) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 22DIAB000024165.


18-03-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», η οποία θα διαρκέσει από τις 30/03/2022 έως τις 13/04/2022.

Η διαδικασία της δεύτερης διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024203) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


18-03-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», η οποία θα διαρκέσει από τις 18/03/2022 έως τις 28/03/2022.

Η διαδικασία της δεύτερης διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024165) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.