Μενού

A A A

14-09-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών ταχυδρομικών γραφείων – CPV 64120000-3 ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.200,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27-09-2023 και ώρα 09:00.


14-09-2023:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών- CPV 24931230-0 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.172,91 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-09-2023 και ώρα 10:00. 


13-09-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την αναβάθμιση και επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου του Τοπικού Ιατρείου Αμπελοκήπων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.355,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21-09-2023 και ώρα 10:00.


06-09-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης  οχημάτων (επιβατικών και ασθενοφόρων) CPV 66514110-0 προς δικαιοδοσίας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #7.000,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


06-09-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων CPV 50710000-5 προς κάλυψη των αναγκών των φορέων που αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #27.312,24 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


04-09-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλάβης ενός συστήματος υπολογιστικής ακτινογραφίας, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Ευόσμου, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.704,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών το αργότερο μέχρι τις: 15-09-2023 και ώρα 14:30.


04-09-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλάβης του ακτινολογικού μηχανήματος Merate ΜΤΟ-e, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Άργους Ορεστικού, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.932,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών το αργότερο μέχρι τις: 15-09-2023 και ώρα 14:30.


28-08-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και εγκατάστασης ψυκτικού θαλάμου αποβλήτων του Κέντρου Υγείας Εύοσμου αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


25-08-2023:

Ανοιχτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 06/2023 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 217128 σχετικά με την παροχής υπηρεσιών φύλαξης – CPV 79713000-5 – για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Αλεξάνδρειας, Διαβάτων και Εύοσμου αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 240.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 15-09-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


24-08-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας διάφορων αντιδραστηρίων CPV 33698100-0 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.024,48€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 05-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 06-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


23-08-2023:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 7/2023 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 212253 σχετικά με την προμήθεια στολών CPV 18110000-3 και υποδημάτων CPV 18800000-7, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #53.136,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών του νοσηλευτικού προσωπικού των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 13-09-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 19-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


23-08-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου (SPLIT) για την κάλυψη των αναγκών των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 07-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


23-08-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες διαχείρισης υγρών εμφάνισης και στερέωσης των Ακτινολογικών Εργαστηρίων - CPV: 90520000-8 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 04-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 05-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


22-08-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου κίνησης – CPV: 09134100-8 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Κρύας Βρύσης του νομού Πέλλας αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.491,9520€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητήριου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29-08-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30-08-2023 και ώρα 10:00πμ


22-08-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση φθορών και τη λειτουργική αναβάθμιση χωρών των Κέντρων Υγείας Κοζάνης και Φλώρινας - CPV 44111000-1, 45215100-8 αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ.Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.442,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28-08-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29-08-2023 και ώρα 10:00πμ.


18-08-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας TONERS για Εκτυπωτές LASER/Συσκευές Τηλεομοιοτυπίας - CPV 30125110-5 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.169,56€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29-08-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30-08-2023 και ώρα 10:00πμ.


02-08-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης - CPV 09132100-4 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Άρνισσας του Νομού Πέλλας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.093,7840 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητήριου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23-08-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24-08-2023 και ώρα 10:00.


02-08-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου ντίζελ - CPV 09134100-8 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,0000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητήριου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24-08-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 25-08-2023 και ώρα 10:00.


01-08-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση φθορών και τη λειτουργική αναβάθμιση χώρων του Κέντρου Υγείας Καστοριάς αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.420,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 22-08-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23-08-2023 και ώρα 10:00.


27-07-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου ντίζελ - CPV 09134100-8 και αμόλυβδης βενζίνης - CPV 09132100-4 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Τσοτυλίου του Νομού Κοζάνης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.531,9200 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 09-08-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10-08-2023 και ώρα 10:00.


25-07-2023:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλάβης του ακτινολογικού μηχανήματος Accord DR40, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Ευόσμου, αρμοδιότητας  της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 04-08-2023 και ώρα 14:30.


20-07-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού CPV 33100000-1 για τις ανάγκες του οφθαλμολογικού ιατρείου του Κ.Υ. Ευόσμου αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.590,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26-07-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27-07-2023 και ώρα 10:00.


17-07-2023:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλάβης του ακτινολογικού μηχανήματος MGR80 Merate, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Σκύδρας, αρμοδιότητας  της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 25-07-2023 και ώρα 14:30.


10-07-2023:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 05/2023 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 198067 σχετικά με την προμήθεια γραφικής ύλης – εντύπων – φωτοαντιγραφικού χαρτιού – τυπωμένων φακέλων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #161.162,552 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 03-08-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 09-08-2023 και ώρα 10:00.


10-07-2023:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλάβης του ακτινολογικού μηχανήματος PHILIPS DUO DIAGNOST, του ΤΙ Ακροπόλεως, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 17-07-2023 και ώρα 14:30.


06-07-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας τυπωμένων βιβλίων, διαφημιστικών φυλλαδίων και ενημερωτικών εντύπων  CPV 22100000-1 προς κάλυψη των δράσεων υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26-07-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27-07-2023 και ώρα 10:00.


06-07-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και εγκατάστασης 29 τροφοδοτικών αδιάλειπτης λειτουργίας UPS CPV 311540000-0 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 25-07-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 26-07-2023 και ώρα 10:00.


04-07-2023:

Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης ιατρικών και νοσοκομειακών αποβλήτων – CPV 90524400-0, 90524000-6– για την κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ και ΤΟΜΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 589.716,39 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με ανοικτή διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 197594). Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09-08-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 11-08-2023 και ώρα 10:00.

ΕΕΕΣ_Διακ.04.2023


16-06-2023:

Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων – CPV 90911200-8 – για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Φλώρινας αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 196183. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-07-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 12-07-2023 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.Διακ.03.2023


09-06-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών Μυοκτονίας - CPV 90922000-6 προς κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 30.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 27-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28-06-2023 και ώρα 10:00πμ.


09-06-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών ακτινοπροστασίας (ποδιές ακτινοπροστασίας) - CPV 18143000-3 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 23.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29-06-2023 και ώρα 10:00πμ.


31-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης των υπηρεσιών διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων – CPV 63100000-0 προς κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Αποθήκης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.200,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21-06-2023 και ώρα 10:00.


31-05-2023:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών- CPV 24931230-0 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.167,264 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 14-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15-06-2023 και ώρα 10:00.


30-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών CPV 50532300-6 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #33.200,00€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13-06-2023 και ώρα 10:00.


26-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου ντίζελ - CPV 09134100-8 και αμόλυβδης βενζίνης - CPV 09132100-4 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.591,2000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14-06-2023 και ώρα 10:00.


26-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης - CPV 09132100-4 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Κρύας Βρύσης του Νομού Πέλλας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.539,4400 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 15-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16-06-2023 και ώρα 10:00.


26-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης - CPV 09132100-4 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Άρνισσας του Νομού Πέλλας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.539,4400 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 15-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16-06-2023 και ώρα 10:00.


26-05-2023: