Μενού

A A A

20-06-2024:

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού -CPV 39830000-9 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητα της 3ης Υ.ΠΕ (Μακεδονίας) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 03-07-2024 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 04-07-2024 και ώρα 10:00.


19-06-2024:

Διακήρυξη 02/2024 του ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια οξυγόνου (CPV – 24111900-4, 71630000-3, 33157400-9, 60100000-9 και 98300000-6) για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 364.710,66 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (αριθμός συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 353737). Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 26-07-24 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 30-07-24 και ώρα 10:00.


19-06-2024:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρικών μηχανών (ανεμιστήρων) - CPV 31000000-6 προς κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.439,32 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 01-07-24 και ώρα 13:00. Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 02-07-24 και ώρα 08:00.


13-06-2024:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού CPV 31600000-2 προς κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.420,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26-06-2024 και ώρα 13:00. Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 27-06-2024 και ώρα 08:00.


23-04-2024:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων κλιματισμού / ψύξης - CPV: 50730000-1 για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.187,60€ # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και ημερομηνία διενέργειας: 13-05-2024 και ώρα 10:00πμ. 


23-04-2024:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αλκαλικών μπαταριών - CPV: 31411000-0 για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 4.524,50€ # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και ημερομηνία διενέργειας: 14-05-2024 και ώρα 10:00πμ. 


18-04-2024:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού -CPV 39830000-9 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ (Μακεδονίας) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και ημερομηνία διενέργειας: 29-04-2024 και ώρα 10:00.


18-04-2024:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ελαστικών επισωτρων αυτοκίνητων (CPV 34351100-3) για τις ανάγκες της 3ης Υ.ΠΕ (Μακεδονίας) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και ημερομηνία διενέργειας: 30-04-2024 και ώρα 10:00.


18-04-2024:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της 3ης Υ.ΠΕ (Μακεδονίας) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και ημερομηνία διενέργειας: 30-04-2024 και ώρα 10:00.


15-04-2024:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες συλλογής & διαχείρισης οδοντιατρικού αμαλγάματος - (ΕΑΥΜ) επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων CPV- 90524400-0 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 36.084,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και Διενέργειας Διαγωνισμού: 29-04-2024 και ώρα 10:00πμ.


28-03-2024:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 01/2024 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 347621 υπηρεσιών μεταφοράς ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού CPV - 63520000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #55.000,00€ €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας).


22-02-2024:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλαβών σε διαμέρισμα επί της οδού Πηνειού, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28-02-2024 και ώρα 14:30.


02-02-2024:

Δεύτερη επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση και εκπαίδευση  ομάδων πολιτών στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών  CPV- 80320000-3 προς κάλυψη των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων του Νομού Πιερίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 2.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Ημερομηνία Καταληκτικής Κατάθεσης προσφορών και Διενέργειας Διαγωνισμού: 16-02-2024 και ώρα 10:00πμ.


29-12-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στο ΚΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (CPV - 44111000-1, 45215100-8) αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 6.200,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 17-01-24 και ώρα 10:00πμ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 17-01-24 και ώρα 10:00πμ.


29-12-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την αναδιαρρύθμιση χώρων στο κτίριο Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ επί της οδού Μαβίλης 11 (CPV - 44111000-1, 31681410-0, 44115210-4, 45215100-8) αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.200,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 17-01-24 και ώρα 10:00πμ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 17-01-24 και ώρα 10:00πμ.


29-12-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες συντήρησης μέσων γόμωσης πυροσβεστήρων CPV -  50413200-5 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 10.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 22-01-24. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-01-24.


28-12-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων πυρόσβεσης CPV - 35111320-4 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 2.887,96 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 19-01-24 και ώρα 10:00πμ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 19-01-24 και ώρα 10:00πμ.


27-12-2023:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 14/2023 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού - ΕΣΗΔΗΣ: 284473 σχετικά με προμήθεια προϊόντων καθαρισμού CPV 39830000-9, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 250.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας). Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 25-01-24 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 31-01-24 και ώρα 10:00πμ.


22-12-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον έλεγχο και την συντήρηση συστημάτων απολύμανσης δικτύου ύδρευσης CPV-45232430-5 και προμήθειας σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου CPV-2496200-5 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 23.994,00€ # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 18-01-24 και ώρα 10:00πμ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18-01-24 και ώρα 10:00πμ.


21-12-2023:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 13/2023 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 284353 σχετικά με προμήθεια ιατρικών χειρουργικών εργαλείων CPV 33192000-2, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 88.443,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας). Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 17-01-24 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 23-01-24 και ώρα 10:00.


18-12-2023:

Διακήρυξη για προμήθεια προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών – CPV 24931230-0 – (αναλογικής και ψηφιοποιημένης ακτινολογίας) για την κάλυψη των αναγκών  των Φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) (Μακεδονίας) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (αριθμός συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 283320). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-01-2024.


15-12-2023:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 11/2023 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 283282 προμήθειας επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών CPV 30213300-8, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 127.670,40 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 18-01-2024 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 24-01-2024 και ώρα 10:00.


14-12-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση και εκπαίδευση  ομάδων πολιτών στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών  CPV- 80320000-3 προς κάλυψη των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων του Νομού Πιερίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 2.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών.Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-12-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-12-2023 και ώρα 10:00.


06-12-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων CPV- 50750000-7 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #20.000,00€ # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20-12-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21-12-2023 και ώρα 10:00.


04-12-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης των υπηρεσιών Λογιστικού Διαχειριστικού Ελέγχου και Φορολογικές Υπηρεσίες - CPV 79200000-6 για την κάλυψη των αναγκών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 25.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20-12-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21-12-23 και ώρα 12:00μμ.


04-12-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού - CPV 39830000-9 για την κάλυψη των αναγκών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 12.510,11 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 19-12-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20-12-23 και ώρα 10:00πμ.


01-12-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών - CPV 24931230-0 για την κάλυψη των αναγκών των Εργαστηρίων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας που διαθέτουν Ψηφιοποιητές SELENTA DIMENSION συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 7.068,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13-12-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14-12-23 και ώρα 12:00μμ.


01-12-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών - CPV 24931230-0 για την κάλυψη των αναγκών των Εργαστηρίων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας που διαθέτουν Ψηφιοποιητές FUJI συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.053,494 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13-12-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14-12-23 και ώρα 11:00πμ.


01-12-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών - CPV 24931230-0 για την κάλυψη των αναγκών των Εργαστηρίων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας που διαθέτουν Ψηφιοποιητές CARESTREAM συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.041,90 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13-12-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14-12-23 και ώρα 10:00πμ.


27-11-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος ανάθεσης των υπηρεσιών εγγύησης, υποστήριξης και λειτουργίας του υφιστάμενου εξοπλισμού της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας - CPV 50312300- συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.190,20 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 11-12-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 12-12-23 και ώρα 12:00.


27-11-2023:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικού που αφορά την αποκατάσταση βλάβης του ακτινολογικού μηχανήματος Philips-Medio M65 CP-H, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Βέροιας, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 08-12-23 και ώρα 14:30.


23-11-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φορητών επιτραπέζιων μικροϋπολογιστών CPV 30213100-6 για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.531,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 05-12-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 06-12-23 και ώρα 10:00.


17-11-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, μετεγκατάστασης και παραμετροποίησης του υφιστάμενου εξοπλισμού CPV 51611100-9 για την κάλυψη των αναγκών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.624,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28-11-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29-11-23 και ώρα 10:00.


14-11-2023:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 09/2023 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 261131 σχετικά με προμήθεια υπηρεσιών αναβάθμισης (upgrade) του λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus) CPV 48730000-4, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 53.000,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 30-11-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 06-12-2023 και ώρα 10:00.


09-11-2023:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την για την προμήθεια ανταλλακτικών που αφορά την αποκατάσταση βλάβης του εκτυπωτή ακτινογραφιών  Carestream Dryview 5700, του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Αμυνταίου, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24-11-23 και ώρα 14:30.


06-11-2023:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ανάθεσης των υπηρεσιών εγγύησης, υποστήριξης και λειτουργίας του υφιστάμενου εξοπλισμού της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας - CPV 50312300- συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 27.778,60 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-11-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-11-23 και ώρα 10:00.


03-11-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων CPV 72212224-5 για τη κάλυψη των αναγκών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-11-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-11-23 και ώρα 10:00.


02-11-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την αναδιαρρύθμιση χώρων και την αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού δικτύου του Τοπικού Ιατρείου Αμπελοκήπων (CPV 44111000-1, 31681410-0, 44115210-4, 45215100-8) αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ (Μακεδονίας), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας I-Supplies. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20-11-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21-11-2023 και ώρα 10:00.


01-11-2023: