Μενού

A A A

4-12-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης των υπηρεσιών Λογιστικού Διαχειριστικού Ελέγχου και Φορολογικές Υπηρεσίες - CPV 79200000-6 για την κάλυψη των αναγκών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 25.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20-12-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21-12-23 και ώρα 12:00μμ.


4-12-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού - CPV 39830000-9 για την κάλυψη των αναγκών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 12.510,11 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 19-12-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20-12-23 και ώρα 10:00πμ.


1-12-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών - CPV 24931230-0 για την κάλυψη των αναγκών των Εργαστηρίων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας που διαθέτουν Ψηφιοποιητές SELENTA DIMENSION συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 7.068,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13-12-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14-12-23 και ώρα 12:00μμ.


1-12-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών - CPV 24931230-0 για την κάλυψη των αναγκών των Εργαστηρίων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας που διαθέτουν Ψηφιοποιητές FUJI συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.053,494 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13-12-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14-12-23 και ώρα 11:00πμ.


1-12-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών - CPV 24931230-0 για την κάλυψη των αναγκών των Εργαστηρίων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας που διαθέτουν Ψηφιοποιητές CARESTREAM συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.041,90 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13-12-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14-12-23 και ώρα 10:00πμ.


27-11-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος ανάθεσης των υπηρεσιών εγγύησης, υποστήριξης και λειτουργίας του υφιστάμενου εξοπλισμού της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας - CPV 50312300- συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.190,20 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 11-12-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 12-12-23 και ώρα 12:00.


27-11-2023:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικού που αφορά την αποκατάσταση βλάβης του ακτινολογικού μηχανήματος Philips-Medio M65 CP-H, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Βέροιας, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 08-12-23 και ώρα 14:30.


23-11-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φορητών επιτραπέζιων μικροϋπολογιστών CPV 30213100-6 για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.531,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 05-12-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 06-12-23 και ώρα 10:00.


17-11-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, μετεγκατάστασης και παραμετροποίησης του υφιστάμενου εξοπλισμού CPV 51611100-9 για την κάλυψη των αναγκών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.624,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28-11-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29-11-23 και ώρα 10:00.


14-11-2023:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 09/2023 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 261131 σχετικά με προμήθεια υπηρεσιών αναβάθμισης (upgrade) του λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus) CPV 48730000-4, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 53.000,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 30-11-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 06-12-2023 και ώρα 10:00.


09-11-2023:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την για την προμήθεια ανταλλακτικών που αφορά την αποκατάσταση βλάβης του εκτυπωτή ακτινογραφιών  Carestream Dryview 5700, του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Αμυνταίου, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24-11-23 και ώρα 14:30.


06-11-2023:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ανάθεσης των υπηρεσιών εγγύησης, υποστήριξης και λειτουργίας του υφιστάμενου εξοπλισμού της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας - CPV 50312300- συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 27.778,60 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-11-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-11-23 και ώρα 10:00.


03-11-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων CPV 72212224-5 για τη κάλυψη των αναγκών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-11-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-11-23 και ώρα 10:00.


02-11-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την αναδιαρρύθμιση χώρων και την αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού δικτύου του Τοπικού Ιατρείου Αμπελοκήπων (CPV 44111000-1, 31681410-0, 44115210-4, 45215100-8) αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ (Μακεδονίας), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας I-Supplies. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20-11-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21-11-2023 και ώρα 10:00.


01-11-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και εγκατάστασης διαχωριστών αμαλγάματος και χειρουργικών αναρροφήσεων οδοντιατρικών εδρών CPV 33130000-0 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 14-11-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15-11-2023 και ώρα 10:00.


16-10-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εκτυπωτή εμφάνισης ακτινογραφιών τύπου kodak  cpv 33100000-1 για τις ανάγκες του ακτινολογικού εργαστηρίου του Κ.Υ. Εύοσμου αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.820,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 01-11-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-11-2023 και ώρα 10:00πμ.


13-10-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας διαφόρων Αντιδραστηρίων - CPV: 33698100-0 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 2.455,20 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24-10-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 25-10-2023 και ώρα 10:00πμ.


9-10-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών - CPV: 24931230-0 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 21.405,50 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 17-10-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18-10-2023 και ώρα 10:00πμ. 


14-09-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών ταχυδρομικών γραφείων – CPV 64120000-3 ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.200,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27-09-2023 και ώρα 09:00.


14-09-2023:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών- CPV 24931230-0 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.172,91 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-09-2023 και ώρα 10:00. 


13-09-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την αναβάθμιση και επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου του Τοπικού Ιατρείου Αμπελοκήπων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.355,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21-09-2023 και ώρα 10:00.


06-09-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης  οχημάτων (επιβατικών και ασθενοφόρων) CPV 66514110-0 προς δικαιοδοσίας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #7.000,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


06-09-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων CPV 50710000-5 προς κάλυψη των αναγκών των φορέων που αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #27.312,24 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


04-09-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλάβης ενός συστήματος υπολογιστικής ακτινογραφίας, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Ευόσμου, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.704,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών το αργότερο μέχρι τις: 15-09-2023 και ώρα 14:30.


04-09-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλάβης του ακτινολογικού μηχανήματος Merate ΜΤΟ-e, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Άργους Ορεστικού, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.932,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών το αργότερο μέχρι τις: 15-09-2023 και ώρα 14:30.


28-08-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και εγκατάστασης ψυκτικού θαλάμου αποβλήτων του Κέντρου Υγείας Εύοσμου αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


25-08-2023:

Ανοιχτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 06/2023 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 217128 σχετικά με την παροχής υπηρεσιών φύλαξης – CPV 79713000-5 – για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Αλεξάνδρειας, Διαβάτων και Εύοσμου αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 240.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 15-09-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


24-08-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας διάφορων αντιδραστηρίων CPV 33698100-0 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.024,48€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 05-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 06-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


23-08-2023:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 7/2023 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 212253 σχετικά με την προμήθεια στολών CPV 18110000-3 και υποδημάτων CPV 18800000-7, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #53.136,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών του νοσηλευτικού προσωπικού των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 13-09-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 19-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


23-08-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου (SPLIT) για την κάλυψη των αναγκών των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 07-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


23-08-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες διαχείρισης υγρών εμφάνισης και στερέωσης των Ακτινολογικών Εργαστηρίων - CPV: 90520000-8 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 04-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 05-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


22-08-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου κίνησης – CPV: 09134100-8 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Κρύας Βρύσης του νομού Πέλλας αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.491,9520€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητήριου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29-08-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30-08-2023 και ώρα 10:00πμ


22-08-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση φθορών και τη λειτουργική αναβάθμιση χωρών των Κέντρων Υγείας Κοζάνης και Φλώρινας - CPV 44111000-1, 45215100-8 αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ.Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.442,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28-08-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29-08-2023 και ώρα 10:00πμ.


18-08-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας TONERS για Εκτυπωτές LASER/Συσκευές Τηλεομοιοτυπίας - CPV 30125110-5 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.169,56€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29-08-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30-08-2023 και ώρα 10:00πμ.


02-08-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης - CPV 09132100-4 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Άρνισσας του Νομού Πέλλας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.093,7840 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητήριου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23-08-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24-08-2023 και ώρα 10:00.


02-08-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου ντίζελ - CPV 09134100-8 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,0000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητήριου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24-08-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 25-08-2023 και ώρα 10:00.


01-08-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση φθορών και τη λειτουργική αναβάθμιση χώρων του Κέντρου Υγείας Καστοριάς αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.420,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 22-08-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23-08-2023 και ώρα 10:00.


27-07-2023:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου ντίζελ - CPV 09134100-8 και αμόλυβδης βενζίνης - CPV 09132100-4 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Τσοτυλίου του Νομού Κοζάνης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.531,9200 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 09-08-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10-08-2023 και ώρα 10:00.


25-07-2023:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλάβης του ακτινολογικού μηχανήματος Accord DR40, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Ευόσμου, αρμοδιότητας  της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 04-08-2023 και ώρα 14:30.


20-07-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού CPV 33100000-1 για τις ανάγκες του οφθαλμολογικού ιατρείου του Κ.Υ. Ευόσμου αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.590,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26-07-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27-07-2023 και ώρα 10:00.


17-07-2023:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλάβης του ακτινολογικού μηχανήματος MGR80 Merate, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Σκύδρας, αρμοδιότητας  της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 25-07-2023 και ώρα 14:30.


10-07-2023:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 05/2023 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 198067 σχετικά με την προμήθεια γραφικής ύλης – εντύπων – φωτοαντιγραφικού χαρτιού – τυπωμένων φακέλων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #161.162,552 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 03-08-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 09-08-2023 και ώρα 10:00.


10-07-2023:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλάβης του ακτινολογικού μηχανήματος PHILIPS DUO DIAGNOST, του ΤΙ Ακροπόλεως, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 17-07-2023 και ώρα 14:30.


06-07-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας τυπωμένων βιβλίων, διαφημιστικών φυλλαδίων και ενημερωτικών εντύπων  CPV 22100000-1 προς κάλυψη των δράσεων υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26-07-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27-07-2023 και ώρα 10:00.


06-07-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και εγκατάστασης 29 τροφοδοτικών αδιάλειπτης λειτουργίας UPS CPV 311540000-0 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 25-07-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 26-07-2023 και ώρα 10:00.


04-07-2023: